نادر آقاداداش

نادر آقاداداش

کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات