محسن قلعه قوند

محسن قلعه قوند

کارشناسی ارشد مهندسی برق

۴ارتباط ۱مهارت
قزوین | تاکستان
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات