در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا ترجمه متون انگلیسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ترجمه متون انگلیسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند ترجمه متون انگلیسی را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند ترجمه متون انگلیسی را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند ترجمه متون انگلیسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۳%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۷%
کاربران منتخب