محمد عرفان خانی زاده

محمد عرفان خانی زاده

متخصص کامپیوتر

۰ارتباط ۶مهارت
یزد | یزد
متخصص کامپیوتر
آرمانگر
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
متخصص کامپیوتر
آرمانگر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مکتب خونه
متخصص کامپیوتر در آرمانگر
توضیحات