در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا Python را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Python را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند Python را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Python را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Python را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۱۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب