در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Python را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Python را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Python را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Python را بصورت متوسط و حدود ۱۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Python را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۲%
کاربران منتخب