مصطفی بارانی

مصطفی بارانی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
سمنان | میامی
دانشجو کارآموز
توربو ژنراتور ( شاهرود )
کارشناسی دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دانشجو کارآموز
توربو ژنراتور ( شاهرود )
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات