در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا PLC را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PLC را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند PLC را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند PLC را بصورت متوسط و حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند PLC را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۴۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۱۳%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۲%
کاربران منتخب