کیوان حاتم راد

کیوان حاتم راد

کارشناسی معماری

۳ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد بوکان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد بوکان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات