میلاد حاجی زاده

میلاد حاجی زاده

سئو

۰ارتباط ۳مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات