فاطمه نظامی وطن

فاطمه نظامی وطن

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

۳ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس ازمایشگاه
بیمارستان لقمان حکیم سرخس
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
کارشناس ازمایشگاه
بیمارستان لقمان حکیم سرخس
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناس ازمایشگاه
بیمارستان امام رضا مشهد
مهارت ها
| ۲نفر
شاهین رئیس زادهیونس خوش ظاهر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات