محمد رضا بوربور اژدری

محمد رضا بوربور اژدری

کارشناسی مدیریت صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس فنی
ایران خودرو
کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی تهران
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی تهران
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
کارشناسی مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۹۶
کارشناس فنی
ایران خودرو
بیش از ده سال سابقه فروش و خدمات پس از فروش خودرو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات