سجاد زارع

سجاد زارع

کاردانی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۸ارتباط ۱مهارت
تهران | اسلام شهر
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مهارت ها
| ۲نفر
مهسا ابوالفضلی
توضیحات