در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تراشکاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تراشکاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تراشکاری را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تراشکاری را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تراشکاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب