دانیال یزدان پناه

دانیال یزدان پناه

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | خرمشهر
دکترا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۸ اکنون
دکترا زیست شناسی دریا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات