هادی قناتی

هادی قناتی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
کارشناس حقوقی
اداره اوقاف موقوفه مسجد جامع کرمان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کارشناس حقوقی
اداره اوقاف موقوفه مسجد جامع کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
بایکانی و دبیرخانه و مدتی مشاور حقوقی فرماندار
فرمانداری کرمان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات