در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا ADSL را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ADSL را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ADSL را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ADSL را بصورت متوسط و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ADSL را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب