نازنین کیانپور

نازنین کیانپور

کارشناسی ارشد کشاورزی علوم دامی

۰ارتباط ۳مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات