علی شیردل

علی شیردل

کارشناسی ارشد کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات