نوید شجاعی اسدی

نوید شجاعی اسدی

کارشناسی تربیت بدنی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی تربیت بدنی
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات