در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا فوتبال را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فوتبال را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند فوتبال را بصورت مبتدی و حدود ۵۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند فوتبال را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند فوتبال را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۵۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب