سوسن بایزیدی

سوسن بایزیدی

کارشناسی حسابداری

۳۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوکان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوکان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
مهارت ها
توضیحات