داریوش صلواتی

داریوش صلواتی

کاردانی معماری معماری

۱۴۷ارتباط ۲مهارت
کردستان | سنندج
عضو فعال
شورا
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی سنندج
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی سنندج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی معماری معماری
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
عضو فعال
شورا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در کار لوله کش گاز وکارهای دیکر می توانم انجام دهم