مینا مینا

مینا مینا

کارشناس کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
حسابدار
حسابدار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار
حسابدار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
اپراتور
اینترنت
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات