دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

Islamic Azad University of Mobarakeh

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
مبارکه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 13 درصد از تهران، 9 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۷۸%
۷۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶ %