اسماعیل حسین زاده

اسماعیل حسین زاده

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۶مهارت
گیلان | صومعه سرا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات