محسن حسینی

محسن حسینی

کارشناسی تربیت بدنی

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی تربیت بدنی
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات