مجید اسماعیلی نیا

مجید اسماعیلی نیا

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۵مهارت
هرمزگان | بندرعباس
تنخواه گردان
حمل ونقل بین المللی
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارومی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارومی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
تنخواه گردان
حمل ونقل بین المللی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات