گل آرا حق دوست یزدی

گل آرا حق دوست یزدی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

۲ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات