مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

کار با راکتور های صنعتی. و مسوول کنترل کیفیت

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | بهارستان
اپراتور تولید
گلشهد(شهدینه آران هشت بهشت )
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی صنایع شیمیایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
تکنسین داروخانه
انجمن پزشکی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
اپراتور تولید
گلشهد(شهدینه آران هشت بهشت )
در حال حاضر مشغول کارم در این شرکت اما در جستجوی موقعیت بهتری هستم
۱۳۹۶ اکنون
بازرس کنترل کیفیت
پلیمر ایران
آشنایی و تسلط کامل به تمام امور آزمایشگاهی مباحث کنترل کیفیت محصولات کار با دستگاه های تولیدی در حد آزمایشگاهی به (پایلوت) به صورت حرفه ای
۱۳۹۶ اکنون
تکنیسین کنترل کیفیت
پلیمر ایران
آشنایی و تسلط کامل به تمام امور آزمایشگاهی مباحث کنترل کیفیت و همچنین کار با دستگاه های تولیدی در حد آزمایشگاهی (پایلوت) به صورت حرفه ای
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
زبان انگلیسی
بازرس کنترل کیفیت در پلیمر ایران
توضیحات
دارای روحیه کار تیمی تلاش و پشتکار مستمر در راستای تحقق اهداف شرکت و دقت در کار های مهم و همچنین دارای روحیه کار پروژه ای
انجام. کار گسترده و مسمر ثمر با راکتور های صنعتی