در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کنترل کیفیت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کنترل کیفیت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کنترل کیفیت را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کنترل کیفیت را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند کنترل کیفیت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۸%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۵%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب