یاسین اسکندری

یاسین اسکندری

دکترا دامپزشکی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | ایذه
ترویج کننده
مرغداری گوشتی/ مرکز خدمات جهاد کشاورزی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
ترویج کننده
مرغداری گوشتی/ مرکز خدمات جهاد کشاورزی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
۲ سال کار در جهاد کشاورزی/ ترویج و آموزش و کار آفرینی در شهر و روستا/
کار در مرغداری های سنتی و صنعتی /
۵ سال کار در بخش خصوصی
۲ سال کار در شبکه دامپزشکی /بازرس و مسئول کشتارگاه دام/ مسئول واحد دارو درمان و قرنطینه وووو