در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا کار آفرینی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کار آفرینی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کار آفرینی را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کار آفرینی را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کار آفرینی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب