در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا کار آفرینی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کار آفرینی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کار آفرینی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کار آفرینی را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کار آفرینی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب