صادق سراقی

صادق سراقی

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
IT مدیر بخش
شیمیایی
کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
IT مدیر بخش
شیمیایی
خرید و فروش مواد شیمیایی وحلالهای شرکت نفتی
مهارت ها
توضیحات