آزاده طاهرخانی

آزاده طاهرخانی

کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

۳ارتباط ۱مهارت
قزوین | شهر صنعتی البرز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
مهارت ها
| ۲نفر
توضیحات