محسن دشتی

محسن دشتی

مدیر مالی و اداری

۱۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر مالی
گروه بازرگانی سیاف تجارت الیت
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
۱۳۷۵ - ۱۳۷۸
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
سرپرستی امور مالی
مرکز آموزش انجمن حسابدران خبره
دوره حرفه ای حسابداری مالی و مالیاتی
مرکز تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر مالی
گروه بازرگانی سیاف تجارت الیت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مشاور مالی
شرکت تعاونی فرهنگیان ملایر -تعاونی نمونه کشور
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
مدیر مالی
شرکت شایان سام
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مدیر مالی
شرکت استحکام پیشگان کوشا
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کمک حسابدار
مجتمع کشت و صنعت احیایی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آشنایی با طرح تحول نظام مالیاتی
مدیر مالی در گروه بازرگانی سیاف تجارت الیت
توضیحات