الهام جوکار

الهام جوکار

نمایندگی بیمه

۰ارتباط ۲مهارت
بوشهر | بوشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی علوم تربیتی آموزش و پرورش
دانشگاه رازی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی برق
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
هیربُد
توضیحات