ویدا رحمانی

ویدا رحمانی

کارشناسی مدیریت بیمه

۱ارتباط ۵مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سهروردی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سهروردی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مدیریت بیمه
به این رشته علاقه داشتم
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات