سجاد خردادپر

سجاد خردادپر

کارشناسی مهندسی نفت

۰ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی نفت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات