مهدی میرجابری

مهدی میرجابری

معاون شعبه در بانک کارآفرین

۰ارتباط ۲مهارت
اصفهان | اصفهان
معاون شعبه
بانک کارآفرین
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دکترا ریاضی کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی ریاضی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
معاون شعبه
بانک کارآفرین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
رئیس دایره
بانک کارآفرین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
معاون دایره
بانک کارآفرین
۱۳۸۴ - ۱۳۹۱
کارور
بانک کارآفرین
پروژه‌ها
محاسبات عددی برای دانشجویان مهندسی و علوم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
حقوق بانکی
معاون شعبه در بانک کارآفرین
ضمانتنامه‌های بانکی
معاون شعبه در بانک کارآفرین
Leadership & Governance for Islamic Bankers
کارور در بانک کارآفرین
توضیحات