زهرا کریمی

زهرا کریمی

کارشناسی حقوق مشاور ویزا شنگن

۹ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر ری
تایپیست سریع
دادگستری
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی حقوق
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
تایپیست سریع
دادگستری
مهارت ها
| ۹نفر
محمد حسن پورسعید قهرمانیآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات