سعید قهرمانی

سعید قهرمانی

کارشناسی ارشد ریاضی محض

۴۳۱ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد ریاضی محض
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات