پیمان زینالی

پیمان زینالی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
اردبیل | نمین
تکنسین
پدیده رویای قرن
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد آستارا
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد آستارا
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
تکنسین
پدیده رویای قرن
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات