محمد قاسم آبادی

محمد قاسم آبادی

طراح پست های فشار قوی برق (انتفال 400 و 230 کیلوولت - فوق توزیع 132 و 66 کیلوولت) (LV SECTION) و کارشناس مناقصات

۰ارتباط ۱۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیریت طراحی پست ها و مسئول واحد مناقصات
...
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
- رتبه 326 در کنکور کارشناسی ارشد (بهترین رتبه در میان ورودی های سال 1396) - با توجه به اتمام دوره کارشناسی ارشد در بهمن سال 1399، تا بهمن ماه 1400 فراغت از تحصیل خواهم داشت. -شاگرد اول دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی سجاد در سه ترم نهایی با معدل 19
دانشگاه صنعتی سجاد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیریت طراحی پست ها و مسئول واحد مناقصات
...
- طراحی صفر تا صد پست های فشار قوی (بخش LV) و برآورد مناقصات مربوطه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
مترجم
عصر زبان ایرانیان
ترجمه زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس
ترجمه کتب و مقالات
پروژه‌ها
کارفرما : برق منطقه ای خراسان، مشاور : منیران * پست کنترل از راه دور 400/132 کیلوولت ابوطالب (استان خراسان رضوی - مشهد)
طراحی اسکماتیک حفاظت، کنترل، سوئیچ، سرور، ACو DC و....
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای سمنان، مشاور : توس اشتات * پست 63/20 کیلوولت بدون اپراتور امیرکبیر سمنان (استان سمنان، سمنان)
طراحی مدارک BASIC ، انجام کلیه محاسبات مورد نیاز اعم از محاسبات CT,CVT,AC,DC
طراحی اسکماتیک تابلو های حفاظت، مارشال، اندازه گیری و AC-DC و...
لیست کابل کشی و وایرینگ
کارفرما : برق منطقه ای خراسان، مشاور : منیران * پست 132/20 کیلوولت GIS (گازی) شهدا (DCS/کنترل از راه دور) (خراسان رضوی، مشهد)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه
طراحی اسکماتیک حفاظت، کنترل، سوئیچ، سرور، ACو DC و....
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای سیستان و بلوچستان ، مشاور : منیران *پست 230/63 کیلوولت جکیگور (سیستان و بلوچستان، جکیگور)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه و رعایت هماهنگی با طرح قبلی و برداشت اطلاعات از محل سایت
طراحی اسکماتیک حفاظت، مارشال، کنترل،اصلاح نقشه های موجود.
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای یزد، مشاور : آریا نیرو جم *پست 63/20 کیلوولت شمال یزد (استان یزد، یزد)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه و رعایت هماهنگی با طرح قبلی و برداشت اطلاعات از محل سایت
طراحی اسکماتیک حفاظت، مارشال، کنترل،اصلاح نقشه های موجود.
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای غرب، مشاور : دفترفنی برق منطقه ای غرب*پست 63/20 کیلوولت قصر شیرین (کرمانشاه، قصر شیرین)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه و رعایت هماهنگی با طرح قبلی و برداشت اطلاعات از محل سایت
طراحی اسکماتیک حفاظت، مارشال، کنترل،اصلاح نقشه های موجود.
لیست کابل کشی و وایرینگ
ازبیلت نهایی مدارک و نقشه ها
کارفرما : برق منطقه ای خراسان، مشاور : منیران *طراحی پست 132/20 کیلوولت کاشمر(خراسان رضوی، مشهد)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه
طراحی اسکماتیک حفاظت، مارشال، کنترل، AC، DC و...
ارائه لیست کابل کشی و وایرینگ
کارفرما : برق منطقه ای زنجان، مشاور : قدس نیرو*پست 63/20 کیلوولت اسفرورین (زنجان، اسفرورین)
طراحی مدارک BASIC و انجام محاسبات مربوطه و رعایت هماهنگی با طرح قبلی و برداشت اطلاعات از محل سایت
- لیست کابل کشی و وایرینگ
پروژه‌ها
پایان نامه کارشناسی : بهینه سازی ظرفیت تولیدی واحد های حرارتی در حضور نیرگاه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید و باد
چکیده :
رشد مصرف برق در سال های اخیر تحولات ایجاد شده در سیستم قدرت و نفوذ تدریجی انرژی های تجدید پذیر در تولید برق، نیاز به طراحی برنامه های مناسببب برای تعیین فرفیت رزرو بهینه را افزایش داده اسببت در سببالهای اخیر، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوختهای فسیلی به دلیل پایان پذیری سوختهای فسیلی، آلودگی زیست محیطی ناشی از این سوخت ها، بحران های اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است معمولا به دلیل وجود نوسانات در خروجی واحد هایی که با انرژی های تجدیدپذیر کار میکنند، از این واحدها به صورت ترکیب با واحدهای حرارتی ا ستفاده شده، تا در صورت ایجاد نوسان در خروجی یکی از واحدهای تجدیدپذیر به دلیل تغییر در شرایط آب و هوایی، این نوسان توسط واحد دیگر جبران شود در این پایان نامه ابتدا دریک سطح با استفاده از چارچوب بازار انرژی و سپس با ا ستفاده از خروجی های سطح اول و اجرا نمودن بازار همزمان انرژی رزرو با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها در توان تولیدی واحدهای تجدید پذیر و توان مصرفی بارها روشی برای تعیین فرفیت رزرو بهینه ارائه شده است هدف این روش، کمینه سازی هزینه های بهره برداری سیستم است ; به نحوی که از آلایندگی محیط زیست هم کاسته شود جهت بررسی عملکرد این روش،یک مطالعه موردی با استفاده از شبکه استاندارد IEEE-RTS 30 انجام گرفته است که نتایج آن نشان دهنده موفقیت روش ارائه شده در کاهش هزینه های بهره برداری سیستم می باشد.
سمینار کارشناسی ارشد : بررسی اثرات تداخل ولتاژ AC و DC در مدارات کنترل و حفاظت پست های انتقال و فوق توزیع
چکیده :
در پست های انتقال و فوق توزیعهمواره از ترانس های کمکی -AUX. TRANS.- جهت تامین مصرف داخلی پست -شاملتغذیه ساختمان کنترل، روشنایی ، تغذیه هیتر و سوکت موجود در تابلوها، کلید ها، LBS و ...، تغذیه برخی رله هامانند رله های VCR و ...- استفاده می شود. از طرفیجهت تغذیه رله های حفاظتی، تجهیزات اندازه گیری، سیستم های مخابراتی و روشناییاضطراری و ... به باتری و باتری شارژر با ولتاژ DC نیاز داریم. باتوجه به الزام وجود این دو ولتاژ -110 ولت DC و 220 ولت AC- در پست ها،تبعا در موارد بسیاری مدارات و کابل های تغذیه AC و DC در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند.
با توجه به مجاورتمدارات تغذیه AC و DC در ساختمان کنترل و محدوده سوئیچگیر، تداخلولتاژ های AC و DC می توانند سبب عملکردناخواسته تجهیزات حفاظتی و در نتیجه خاموشی های گسترده شوند. در مقالاتی کهپیرامون این موضوع ارائه شده اند تنها اثر هادی های فاز ولتاژ بالا مثلا 63، 132کیلوولت و ... بر تجهیزات حفاظتی و کنترلی بررسی شده است. در این پژوهش قصد داریمتاثیر ولتاژ های AC -220 ولت ، خروجی ترانس کمکی جهت مصرف داخلی پست-و DC -110 ولت ، خروجی باتری وباتری شارژر جهت مصارف حفاظتی، کنترلی و مخابراتی- بر کابل ها و مدارات کنترل وحفاظت را مورد بررسی قرار دهیم.
بنابه گزارش حادثهشماره 147 مشکل خاموشی ها و تریپ ناخواسته پست از دستگاه تست بریکر بوده است، میتوان گفت یک ولتاژ سینوسی با فرکانس 50 هرتز روی شکل موج ولتاژ DC، سوار شده است که دلیل آن معیوب بودن دستگاهتست می باشد و نویز تغذیه AC رویتغذیه DC میباشد، در این حالت به دلیل بالا رفتن ولتاژ - ناشی از جمع ولتاژ AC و DC- کویل رله CBFمذکور تحریک شده و عملکرد داشته است، با توجه به بررسی های به عمل آمده و NORMALLY OPEN بودن کنتاکت رله، می توان گفت ولتاژ AC روی پلاریته منفی آمده و سبب تحریک کویل رلهو عملکرد آن شده است.
بنابه گزارش حادثه 224به دلیل بروز ارت فالت DC و درپی آن تداخل با ولتاژ AC داخلتابلو فن های ترانس ناشی از بروز اتصال کوتاه، ورودی رله های اصلی و رله های کمکی تحریک شده اند و سیگنال ها بافرکانس 50 هرتز به رله ها و سیستم DCS پست ارسال شدند. با توجه به عملکرد رله های CBF نهایتا منجر به خاموشی شده است
در خصوص جلوگیری ازموارد مشابه، باید شبیه سازی نرم افزاری انجام داد، به این ترتیب که اثر تداخلولتاژ AC/DC برروی تحریک رله های پست -اعم از رله های کمکی و اصلی- بررسی شود، تلاش کرد تا در درجه اول مانع از اختلال AC و DC شد و سپس به دنبال تعیین راه و روشی برای شناسایی تداخل ولتاژ AC و DC در سیستم های کنترل و حفاظت باشیم. به عبارت دیگر باید از ورودولتاژ AC بهپلاریته منفی INPUT رلهها می بایست جلوگیری شود، در این خصوص باید تمهیداتی اندیشیده شود، این مهم میتواند با طراحی یک فیلتر یا به صورت مداری و یا با اعمال تغییر در رله ها انجامشود، در ین پروپزال سعی بر این است مزایا و معایب و پیامد های هر یک از روش هایمذکور بررسی شوند و در نهایت یک راه حل مناسب و عملی ارائه گردد.
با توجه به اهمیت موضوع و مطالب ذکر شده در بالا،اهداف تحقیق حاضر به صورت زیر مشخص می­شوند:
1- شناخت تاثیر تداخل ولتاژهای AC و DC در مدارات کنترل و حفاظت
2- روش های جلوگیری یا کاهش اثرات تداخل ولتاژ هایAC و DC در مدارات کنترل و حفاظت
3- مطالعه و شبیه سازی نرم افزاری جهت شناخت تاثیرتداخل ولتاژهای AC و DC در مدارات کنترل و حفاظت
4- مطالعه در خصوص الزامات استانداردی در ساخت وبه کارگیری تجهیزات کنترل و حفاظت در مواجه با تداخلات ولتاژ AC و DC -شامل رله های حفاظتی، رلههای کمکی و ...-
تهیه و گردآوری استاندارد های معین جهت تابلو های فشار ضعیف در صنعت کشتیرانی
وزارت دفاع
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره ایمنی بهداشت محیط کار HSE
مدیریت طراحی پست ها و مسئول واحد مناقصات در ...
توضیحات
- روحیه کار گروهی، پشتکار ، متعهد و مسئولیت پذیر
-استعداد و مهارت کافی جهت انجام امور جدید
-توانایی تحقیق و پژوهش در زمینه برق قدرت