عادل سالاری

عادل سالاری

مسول فروش بلیط در اژانس مسافرتی هواپیمایی

۴ارتباط ۱مهارت
کرمان | جیرفت
اپراتور
سازه کاو
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
اپراتور
سازه کاو
مهارت ها
عبدالرضا رحمانی فرحسین قربانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات