حسین قربانی

حسین قربانی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

۵۸ارتباط ۷مهارت
کرمان | جیرفت
مدیر آموزشگاه بهورزی
شبکه بهداشت و درمان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
-
دیپلم اقتصاد
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدیر آموزشگاه بهورزی
شبکه بهداشت و درمان
تا شهریور ماه ۹۶ هم تدریس بهورزی داشتم
۱۳۸۵ - ۱۳۹۴
کارشناس امور بهورزی
مرکز بهداشت
۱۳۷۱ - ۱۳۸۵
کاردان بهداشتی مرد
مرکز بهداشت
۱۳۶۶ - ۱۳۷۱
تکنسین آزمایشگاه پزشکی
مرکز بهداشت
۱۳۶۰ - ۱۳۹۸
بنای ساختمانی(کاشی و سرامیک کاری)
آزاد
بصورت پاره وقت وتعطیلات تا کنون کار میکنم
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
فلوشیب مدیریت
مدیر آموزشگاه بهورزی در شبکه بهداشت و درمان
توضیحات
بازنشسته میباشم با۵۴ ساله و بسیار پر انرژی و عاشق کار محیطی هستم با روابط عمومی بسیار بالا