عبدالرضا رحمانی فر

عبدالرضا رحمانی فر

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۲۰ارتباط ۳مهارت
کرمان | کرمان
نماینده بیمه
نمایندگی 1418 بیمه سامان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۶۴ - ۱۳۶۹
کارشناسی حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۶۴ - ۱۳۶۹
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
گوگل
Google EMTA
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نماینده بیمه
نمایندگی 1418 بیمه سامان
۱۳۸۷ اکنون
مدیر عامل
هفت اهرم
۱۳۷۸ - ۱۳۹۴
مدیر مالی
حدیدکاران
۱۳۷۲ - ۱۳۷۸
سرپرست حسابداری
کرمانیت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات