عبدالله اسدزاده وانستانق

عبدالله اسدزاده وانستانق

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | نور
کارشناسی دانشگاه علامه محدث نوری
تحصیلات
دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات