در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت فروش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت فروش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت فروش را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مدیریت فروش را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت فروش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب