مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

کارشناسی تربیت بدنی

۱ارتباط ۱مهارت
مازندران | نور
انباردار
فروشگاه بهار نارنج
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۱ - ۱۳۸۷
کارشناسی تربیت بدنی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
انباردار
فروشگاه بهار نارنج
انبار دار و مونتاژ کار
مهارت ها
توضیحات