میلاد حیدری

میلاد حیدری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
کاگو
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
IT کارشناس
کاگو
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات